By Jacob Hesser

Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet until eventually fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag until advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt until eventually mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många.

Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar?

Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats?

Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fullgöra en immateriell tjänst?

Hur bestäms ersättningen för en skada som uppdragstagaren vållat?

Hur tillämpas regeln om specialpreskription i 18 kap. nine § handelsbalken?

Ambitionen med denna kommenterade rättsfallsöversikt är att besvara dessa och många andra frågor och att samtidigt fylla den lucka som är förknippad med att en svensk rättsfallsöversikt över immateriella tjänster hittills saknats. Översikten vänder sig until både studenter och praktiskt verksamma jurister. Rättsfallsöversikten utgör en systematisk genomgång av Högsta domstolens centrala avgöranden på området avseende åren 1971-2005. Översikten är även försedd med utförliga förteckningar över förarbeten och doktrin. De refererade rättsfallen, ett sextiotal until eventually antalet, är ordnade efter ämne.

"Trots sitt begränsade layout rymmer denna skrift rikhaltig och nyanserad information."

Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.

Show description

Read Online or Download Immateriella tjänster PDF

Best Law books

McGraw-Hill's Torts for Paralegals

Torts for Paralegals explores the wide range of civil wrongs that may damage anyone and the treatments to be had to that injured social gathering. using many useful studying instruments, the textual content is a step by step technique in realizing inner most harms and proving their prima facie components. The textual content is written in a truly concise and sequential demeanour, starting with intentional torts, carrying on with throughout the steps of negligence, and completing with the various liabilities and employer legislation.

Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law

“I have studied Rosen’s booklet intimately and am inspired with its scope and content material. I strongly suggest it to anyone drawn to the present controversies surrounding open resource licensing. ” —John Terpstra, Samba. org; cofounder, Samba-Team “Linux and open resource software program have eternally altered the computing panorama.

Medical Law and Ethics (5th Edition)

For all classes in scientific legislations and/or ethics in courses for nurses, scientific assistants, and all allied healthiness care professions entire, obtainable, and updated Written for wellbeing and fitness execs of all kinds—not attorneys— scientific legislation and Ethics covers the entire spectrum of issues that impact perform.

A Wilderness of Error: The Trials of Jeffrey MacDonald

Academy Award–winning filmmaker Errol Morris examines the most infamous and mysterious homicide trials of the 20 th centuryIn this profoundly unique meditation on fact and the justice procedure, Errol Morris—a former deepest detective and director of the skinny Blue Line—delves deeply into the notorious Jeffrey MacDonald homicide case.

Extra resources for Immateriella tjänster

Show sample text content

444 f. Denna bevisbörderegel har utsatts för omfattande kritik i den juridiska litteraturen; se exempelvis Ekelöf IV s. 102 f. , Håstad s. 158 ff. och Karlgren s. ninety two now not 38. Se även SOU 1976:66 s. 211. Kritiken går bl. a. ut på att det är lättare att säkra bevisning om en omständighet som har inträffat, än om något som inte har inträffat. – Olivecrona (s. 183) sammanfattar sin kritik: ”Lägges bevisbördan för att visst pris ej avtalats på säljaren, så råka säljarna, som vanligen äro affärsmän, på ett betänkligt sätt i händerna på köparna. I de otaliga fall, då varor lämnas ut på kredit utan att något bevisligt avtal föreligger, skulle köparen kunna påstå att ett lägre pris än det (icke oskäliga) pris som säljaren begär blivit avtalat. Så snart köparen därvid hölle sig inom en förnuftig gräns, vore hans framgång given. Någon egentlig motvikt mot dylika missbruk finnes ej. Lägges däremot bevisbördan på köparen, så tjänar i det stora hela säljarnas affärsintresse som motvikt mot tendenser until missbruk. Härtill kommer så, att säljaren ändock aldrig får mer än det icke oskäliga priset. ” 225 Även NJA 1951 s. 1 rörde ett avtal mellan en näringsidkare (entreprenör) och en konsument (beställare). HD gjorde emellertid inte i detta fall några uttalanden until skydd för den som i egenskap av konsument intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Det kan tilläggas att konsumentskyddet satte ordentligt avtryck i lagstiftningen först från början av 1970-talet. C M Y ok I NJA 1989 s. 215221 var fråga om en beställare som uppdragit åt en bokföringsbyrå att utföra visst bokföringsarbete. HD fastslog en bevisbörderegel med innebörd att en beställare av ett bokföringsuppdrag har att styrka att quickly pris avtalats. Beställaren lyckades inte styrka att quick pris avtalats, varvid HD synes ha godtagit bokföringsbyråns påstående att något pris inte avtalats över huvud. Beställaren var dock inte skyldig att betala hela det belopp som bokföringsbyrån begärt utan beloppet bestämdes ”skäligen” until eventually five 000 kr. Bevisbörderegeln skiljde sig fram until eventually nyligen från den som HD utvecklat beträffande entreprenadavtal; i NJA 1951 s. 1 (in pleno)222 och 1975 s. 280223 ansågs entreprenören-säljaren bära bevisbördan för att quickly pris inte avtalats. 224 I det senare fallet begränsade HD frågan until ett entreprenadavtal mellan en företagare (entreprenör) och en konsument (beställare). 225 fifty six © Författaren och Studentlitteratur 220mm 223mm 32163_Kap1_8. fm 19 maj 2006 12. 44:03 sida fifty six av a hundred 68mm 71mm 76mm Studentlitteratur 155x223-Stone-2001-10-12 Uppdragsgivarens skyldigheter five. 1 9/12 10/13 11/14,5 C M Y Genom NJA 2001 s. 177 (in pleno)226 har emellertid den princip som slogs quick i 1951 års avgörande övergivits. Huvudregeln är numera – icke blott vid bokföringsuppdrag, utan även vid andra köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av KöpL – att den half som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående. I fallet, som liksom 1951 och 1975 års avgöranden gällde entreprenadavtal, förmådde inte beställaren styrka att quickly pris avtalats, varvid denne ålades att betala vad som var skäligt (45 § KöpL analogt).

Rated 4.56 of 5 – based on 50 votes
Category : Law